Aikuisopetus

Lyseokatu 2 (ex: Hämeentie 29), Forssa

Ota yhteyttä: Apulaisrehtori Heikki Jokinen, heikki.jokinen@forssa.fi 

Ilmoittautuminen lyseolla henkilökohtaisesti apulaisrehtorille.

Lähiopetuksessa ei lainkaan kursseja. Yksittäisiä tukitunteja voi tiedustella.

Aineopiskelijana voi opiskella myös yksittäisiä aineita tai kursseja. Aikuislukio on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille, mutta nuoremmatkin voivat suorittaa opintoja aikuislukiossa erityisestä syystä.

Päiväaikaan (oppitunnit klo 8.15-14.30) voi myös aineopiskelijana opiskella esim. vieraita kieliä (ranska, saksa, italia, espanja ja venäjä). Oppituntien tarkat ajat voi kysyä lukiolta.

Ilmoittautuminen onnistuu myös lukuvuoden aikana, tule vain käymään kansliassa!

Aineopiskelijan kurssimaksut: kurssi 50e, lukuvuosimaksu 160 euroa.

Aikuisopetuksen pakollisten kurssien määrä oppiaineittain

 • Äidinkieli ja kirjallisuus 5
 • A-englanti 6
 • B1-ruotsi 5
 • Lyhyt matematiikka 6
 • Pitkä oppimäärä 10
 • Uskonto tai elämänkatsomustieto 1
 • Historia 3
 • Yhteiskuntaoppi 1
 • Filosofia 1
 • Fysiikka 1
 • Kemia 1
 • Biologia 2
 • Maantiede 1

› UUSI OPETUSSUUNNITELMA 
› Vastaavuudet (päivä- ja aikuisopetus, vanha ops)

Infoa aikuisopetuksesta

Forssan yhteislyseon aikuisopetus toimii päivälukion yhteydessä. Pienen opiskelijamäärän tuomien resurssien takia opiskelu tapahtuu pääasiassa omatoimisesti ja kurssien suorittaminen tenttimällä. Osallistuminen päivälukion opetukseen on myös mahdollista, mikäli kusseilla on tilaa.

 

Aikuislukion oppimäärä sisältää vähintään 44 kurssia. Alle 18-vuotiaana opintonsa aloittaneen opiskelijan tulee lisäksi osallistua liikunnan ja terveystiedon sekä musiikin ja/tai kuvataiteen opetukseen, jolloin minimikurssimäärä on 48 kurssia. Oppimäärä koostuu pakollisista ja valinnaisista kursseista. Lukion päättötodistuksen saaminen edellyttää myös, että opiskelija on suorittanut vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista hyväksytysti (eli kurssiarvosanat ovat vähintään 5).

 

Opiskelija-arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Kurssit arvostellaan pääsääntöisesti asteikolla 4-10. Arvioinnin pohjana on koearvosana sekä muiden annettujen (kirjallisten) töiden taso. Kunkin aineen päättöarvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen keskiarvon perusteella. Sekä kurssiarvosanojen että päättöarvosanojen korotusmahdollisuuksista voi keskustella ko. aineen opettajan kanssa. Todistuksen saa pyynnöstä kansliasta. Jos keskeytät opiskelusi, ilmoita sekin kansliaan!

 

Oppiaineiden kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Kurssin suorittaaksesi ota yhteyttä ko. aineenopettajaan, jonka tavoitat kätevimmin sähköpostilla (etunimi.sukunimi@ forssa.fi).

 

(sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.forssa.fi jo muuta ei mainita)

 • Äidinkieli ja kirjallisuus:  Piia Syrjäaho 
 • Englanti: Nina Wessman 
 • Ruotsi: Nina Wessman 
 • Matematiikka (lyhyt): Timo Suojoki 
 • Matematiikka (pitkä) Tiina Jaakkola
 • Kemia ja fysiikka: Jarkko Silmu 
 • Biologia ja maantiede: Simo Veistola, simo.veistola @ forssa.fi 
 • Historia ja yhteiskuntaoppi: Heikki Jokinen, heikki.jokinen @ forssa.fi
 • Uskonto ja filosofia: Johanna Suominen 
 • Psykologia (valinnainen): Johanna Suominen
 • Elämänkatsomustieto: Tony Pelkonen 
 • Espanja ja italia (valinnaiset): Marjo Sevón , marjo.sevon @ edu.forssa.fi

Lukion oppimäärään voidaan sisällyttää muidenkin oppilaitosten kursseja. Korvaavuuden hyväksyy opinto-ohjaaja. Jos esim. olet suorittanut jo ammatillisten opintojen yhteydessä fysiikkaa ja kemiaa, ne hyväksytään suoraan lukiokursseja vastaaviksi kursseiksi.

Jos sinulla on jo suoritettuna vähintään 2,5-vuotinen ammatillinen tutkinto, sinulla on jo suoraan oikeus osallistua yo-kirjoituksiin. Tällöin et saa lukion päättötodistusta, vaan ainoastaan yo-todistuksen.

Aikuisopetuksessa suoritettavat pakolliset ja valinnaiset kurssit

Aikuisopetuksessa suoritettavat pakolliset ja valinnaiset kurssit ovat oppiaineittain seuraavat (pakolliset kurssit lihavoitu ja alleviivattu, valtakunnalliset syventävät kurssit lihavoitu ja kursivoitu – niiden molempien pohjalta tehdään yo-kirjoitusten kysymykset!):

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

AI1               Tekstien rakenteita ja merkityksiä
AI2               Kaunokirjalliset tekstit
AI3               Tekstit ja vaikuttaminen
AI4               Teksti, tyyli ja konteksti
AI5               Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
AI9               Ajankohtaiset tekstit (koulun oma kurssi, suositellaan ennen yo-kirjoituksia)

ENGLANNIN KIELI (A-kieli eli pitkän oppimäärän kieli)

ENA1           Nuori ja hänen maailmansa
ENA2           Viestintä ja vapaa-aika
ENA3           Opiskelu ja työ
ENA4           Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
ENA5           Kulttuuri
ENA6           Tiede, talous ja tekniikka
ENA7           Luonto ja kestävä kehitys
ENA8           Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
ENA9           Kertauskurssi

RUOTSIN KIELI (B-kieli eli keskipitkän oppimäärän kieli)

RUB1           Koulu ja vapaa-aika
RUB2           Arkielämää Pohjoismaissa
RUB3           Suomi, Pohjoismaat, Eurooppa
RUB4           Elämää yhdessä ja erikseen
RUB5           Elinympäristömme
RUB6           Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä
RUB7           Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
RUB8           Kertauskurssi

MATEMATIIKKA (lyhyt oppimäärä)

MAB1          Lausekkeet ja yhtälöt
MAB2          Geometria
MAB3          Matemaattisia malleja I
MAB4          Matemaattinen analyysi
MAB5          Tilastot ja todennäköisyys
MAB6          Matemaattisia malleja II
MAB7           Talousmatematiikka
MAB8           Matemaattisia malleja II
MAB9           Kertauskurssi
MAB10         Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi

KEMIA

KE1              Ihmisen ja elinympäristömme kemia
KE2              Kemian mikromaailma
KE3              Reaktiot ja energia
KE4              Metallit ja materiaalit
KE5              Reaktiot ja tasapaino 

FYSIIKKA

FY1              Fysiikka luonnontieteenä
FY2               Lämpö
FY3               Aallot
FY4               Liikkeen lait
FY5               Pyöriminen ja gravitaatio
FY6               Sähkö
FY7               Sähkömagnetismi
FY8               Aine ja säteily                    

BIOLOGIA

BI1                Eliömaailma
BI2                Solu ja perinnöllisyys
BI3                Ympäristöekologia
BI4                Ihmisen biologia
BI5                Bioteknologia

MAANTIEDE

GE1              Sininen planeetta
GE2              Yhteinen maailma
GE3              Riskien maailma
GE4              Aluetutkimus

HISTORIA

HI1               Eurooppalainen ihminen
HI2               Kansainväliset suhteet
HI3               Suomen historian käännekohtia
HI4               Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
HI5               Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan
HI6               Kulttuurien kohtaaminen

YHTEISKUNTAOPPI

YH1              Yhteiskuntatieto
YH2              Taloustieto
YH3              Kansalaisen lakitieto
YH4              Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni

FILOSOFIA

FI1                Johdatus filosofiseen ajatteluun
FI2                Filosofinen etiikka
FI3                Tiedon ja todellisuuden filosofia
FI4                Yhteiskuntafilosofia

USKONTO

UE1              Uskonnon luonne ja merkitys
UE2              Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta
UE3              Ihmisen elämä ja etiikka
UE4              Uskontojen maailmat
UE5              Mihin suomalainen uskoo?
UE6              Luomisesta ilmestykseen

PSYKOLOGIA

PS1               Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus
PS2               Ihmisen psyykkinen kehitys
PS3               Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet
PS4               Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta
PS5               Persoonallisuus ja mielenterveys

Valinnaisina kielinä Forssan yhteislyseon valikoimissa on saksa, ranska, venäjä, espanja sekä italia. Niiden oppitunnit ovat päivälukiossa.

YLIOPPILASTUTKINTO

 •  ylioppilastutkinnon voi hajauttaa kolmeen peräkkäiseen kirjoituskertaan (esim. syksy, kevät ja syksy)
 •  kirjoitusoikeus tulee, kun ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu
 •  kirjoitettava vähintään neljä koetta
 •  jos kirjoittaa vain neljä, ne kaikki ovat pakollisia kokeita eli ne kaikki on suoritettava hyväksyttävästi, jotta saa ylioppilastutkintotodistuksen (lisäksi oltava lukion päättötodistus tai ammattitutkinnon todistus)
 •  neljän pakollisen kokeen lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita
 •  äidinkieli on pakko kirjoittaa
 •  lisäksi pakollisiksi kokeiksi on valittava kolme seuraavista:  englanti ruotsi matematiikka reaali (kemia, fysiikka, maantiede, biologia, historia, filosofia, uskonto, psykologia, terveystieto)
 •  vähintään yhden pakollisen kokeen aineen oppimäärän on perustuttava pitkään / laajaan oppimäärään (esim. A-englanti, A-ruotsi tai pitkä matematiikka).
 •  jos kirjoittaa useamman reaaliaineen kokeen, vain yksi niistä voi olla pakollinen koe, loput ovat ylimääräisiä kokeita
 •  hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa seuraavien kolmen tutkintokerran aikana
 •  hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa
 •  hyväksytyn kokeen saa uusia kerran ilman aikarajaa

 

Sitova kirjoituksiin ilmoittautuminen tehdään henkilökohtaisesti opinto-ohjaajan luona kevään kirjoitusten osalta lokakuun loppuun ja syksyn kirjoitusten osalta toukokuun loppuun mennessä

Lisää tarkempia tietoja löydät osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi sekä epäselvissä tapauksissa käänny aineenopettajan tai opinto-ohjaajan puoleen

Yhteystiedot

Rehtori (talous, hallinto, yo)
Simo Veistola

simo.veistola@forssa.fi

p. 050 564 0057

Apulaisrehtori (kurssitarjotin)
Heikki Jokinen,

heikki.jokinen@forssa.fi
p. 050 375 9250

 

Vararehtori (koulupäivien organisointi, opettajien lähiesimies)
Taina Kemppi, taina.kemppi@edu.forssa.fi
p. 040 674 2054

Toimistosihteeri
Amanda Jyrkänne

amanda.jyrkanne@forssa.fi
p. 040-6873651

 

 

Forssan yhteislyseo
Lyseokatu 2
(ex: Hämeentie 29)
30100 Forssa

puh. 03 41 411
(kaupungin keskus)

 

Sähköpostiosoitteet
yhteislyseo@forssa.fi
opettajat:

etunimi.sukunimi@edu.forssa.fi

Tietosuojaselosteet

Saavutettavuusseloste